Từ 2025: Bắt buộc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

(BĐT) – Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Theo đó, từ năm 2025, sẽ áp dụng bắt buộc chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và cũng bắt đầu triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS).

Mục tiêu cụ thể áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam bao gồm 2 nội dung.

Một là, xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng IFRS tại Việt Nam cho từng nhóm đối tượng cụ thể được xác định, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính, nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp đối với người sử dụng báo cáo tài chính.

Hai là, ban hành mới và tổ chức thực hiện hệ thống VFRS theo nguyên tắc tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam và nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Đề án áp dụng cho các doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp có nhu cầu, đủ khả năng và nguồn lực áp dụng IFRS, được xác định theo từng giai đoạn phù hợp với lộ trình được công bố; các doanh nghiệp khác thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam áp dụng VFRS.

Các cơ sở đào tạo, hội nghề nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ bao gồm: các đơn vị có các hoạt động phối hợp nghiên cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ triển khai áp dụng IFRS và VFRS.

Cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm: Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan trong hoạt động xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng IFRS; nghiên cứu, xây dựng, ban hành, đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện VFRS.

Về lộ trình áp dụng IFRS, ở giai đoạn chuẩn bị, Bộ Tài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cách thức áp dụng IFRS; bổ sung, sửa đổi và ban hành một số cơ chế tài chính liên quan đến việc áp dụng IFRS. Thời gian thực hiện là trước ngày 15/11/2021. Sau đó, giai đoạn áp dụng tự nguyện là từ năm 2022 đến năm 2025, giai đoạn áp dụng bắt buộc là từ sau năm 2025.

Bộ Tài chính sẽ công bố danh sách doanh nghiệp tự nguyện hoặc bắt buộc áp dụng IFRS lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng.

Lộ trình áp dụng VFRS chia thành 2 giai đoạn là giai đoạn chuẩn bị từ năm 2020 đến năm 2024 và giai đoạn triển khai áp dụng là từ năm 2025. VFRS bao gồm các chuẩn mực báo cáo tài chính được ban hành mới và thay thế cho các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) tương ứng hiện hành.

Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS hoặc VFRS không thuộc đối tượng áp dụng của Đề án. Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn kế toán riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS và VFRS.

Nguồn: Báo đấu thầu

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *