Bắt buộc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được đề cập cụ thể tại Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 của Bộ Tài chính phê duyệt đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam.

Nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán; tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp cũng như việc quản lý, giám sát của cơ quan chức năng nhà nước trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam. Trong đó, đề cập cụ thể về phương án công bố, áp dụng IFRS và phương án xây dựng, ban hành và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS).

Phương án công bố, áp dụng IFRS được chia thành 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn chuẩn bị từ năm 2020 đến năm 2021; Giai đoạn 1 – áp dụng tự nguyện, từ năm 2022 đến năm 2025; Giai đoạn 2 – áp dụng bắt buộc đối với một số đối tượng kể từ sau năm 2025.

Việc áp dụng IFRS, yêu cầu đối với các doanh nghiệp áp dụng IFRS phải trình bày, thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính đối với các nội dung khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế (nếu có), đồng thời thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; áp dụng tất cả các IFRS đã có hiệu lực theo quy định của Ủy ban Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IASB) tại cùng một thời điểm.

Khi IASB có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các IFRS thì cần phải kịp thời công bố bản dịch để thống nhất triển khai cho các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng; áp dụng IFRS theo nguyên tắc nhất quán trong cả năm tài chính.

Về cách thức áp dụng IFRS, Bộ Tài chính ban hành các tiêu chí, hướng dẫn để đánh giá các thông tin tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo tính so sánh giữa doanh nghiệp áp dụng IFRS và doanh nghiệp không áp dụng IFRS. Đồng thời, công bố danh sách doanh nghiệp tự nguyện hoặc bắt buộc áp dụng IFRS lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Phương án xây dựng, ban hành và áp dụng VFRS được chia thành 2 giai đoạn, gồm: Giai đoạn chuẩn bị, từ năm 2020 đến năm 2024; Giai đoạn triển khai áp dụng VFRS từ năm 2025.

Theo đề án, việc nghiên cứu, xây dựng VFRS được thực hiện dựa trên IFRS theo nguyên tắc tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Quyết định số 345/QĐ-BTC cũng nêu rõ, Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS và VFRS.

Nguồn: Tin tức kế toán

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *