Cập nhật Tiêu chuẩn Kế toán IFRS cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (IFRS for SMEs) tháng 12/2023

Cập nhật Tiêu chuẩn Kế toán IFRS cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ là bản tóm tắt của nhóm nhân viên về tin tức, sự kiện và thông tin khác liên quan đến Tiêu chuẩn Kế toán IFRS for SMEs® và các hoạt động liên quan của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

IFRS

Bản cập nhật của Tiêu chuẩn Kế toán IFRS for SMEs bao gồm:

 • Thông tin cập nhật về cuộc thảo luận lại của IASB về các đề xuất trong Dự thảo Bản thứ ba của Tiêu chuẩn Kế toán IFRS for SMEs (Dự thảo);
 • Tổng quan về bản bổ sung sắp tới cho Dự thảo;
 • Thông tin cập nhật về cuộc họp tháng 12/2023 của SME Implementation Group (SMEIG);
 • Tổng quan về Tiêu chuẩn Kế toán IFRS dự kiến cho các công ty con không có trách nhiệm công khai.

Thảo luận lại về các đề xuất trong Bản Dự thảo

Trong các cuộc họp từ tháng 6 – 11/ 2023, Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IASB) đã xem xét ý kiến phản hồi từ các bên liên quan và tiếp tục thảo luận lại các đề xuất trong Bản Dự thảo. Những cuộc họp này là một phần của cuộc đánh giá toàn diện thứ hai của Tiêu chuẩn Kế toán IFRS for SMEs.

Bảng 1 và 2 tóm tắt những quyết định chính từ những cuộc họp này.

CHỦ ĐỀ BUỔI HỌP IASB QUYẾT ĐỊNH DỰ KIẾN
Định nghĩa về trách nhiệm công khai      T6/2023 Sửa đổi đoạn 1.3(b) của Tiêu chuẩn để liệt kê các ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, công ty bảo hiểm, đại lý/bán lẻ chứng khoán, quỹ chung khoán và ngân hàng đầu tư như là ví dụ về các tổ chức thường đáp ứng tiêu chí thứ hai của trách nhiệm công khai.
Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng T10/2023 Sửa đổi Phần 23 – Doanh thu, để phản ánh các nguyên tắc trong Tiêu chuẩn Kế toán IFRS 15 về Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng.
Áp dụng mô hình kiểm soát T10/2023 Giữ lại giả định có thể bác bỏ và làm rõ cách áp dụng nó.
Nhận diện chi phí phát triển và vay mượn T10/2023 Giữ lại các yêu cầu trong Tiêu chuẩn để nhận diện chi phí phát triển và vay mượn.
Kế toán cho các thỏa thuận liên quan T11/2023
 • Đồng bộ hóa định nghĩa về kiểm soát chung với Tiêu chuẩn Kế toán IFRS 11 về Thỏa thuận Liên doanh;
 • Giữ lại yêu cầu phân loại và đo lường trong Phần 15 – Đầu tư vào Các Liên Kết; và
 • Đồng bộ hóa Phần 15 với yêu cầu trong đoạn 23 của Tiêu chuẩn Kế toán IFRS 11.
Đo lường các nghĩa vụ lợi ích xác định T11/2023 Giữ lại đoạn 28.19 của Tiêu chuẩn và làm rõ cách áp dụng nó.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1 – Các quyết định dự kiến của IASB xác nhận các đề xuất trong Bản Dự thảo

CHỦ ĐỀ BUỔI HỌP IASB QUYẾT ĐỊNH DỰ KIẾN
Định nghĩa về trách nhiệm công khai T6/2024 Rút lại hướng dẫn làm rõ trong đoạn 1.3A của Bản dự thảo từ Tiêu chuẩn.
Đồng bộ với các sửa đổi gần đây của bản Tiêu chuẩn Kế toán IFRS đầy đủ T10/2024 Đề xuất sửa đổi để đồng bộ Tiêu chuẩn với các sửa đổi của Tiêu chuẩn Kế toán IFRS đầy đủ được ban hành vào tháng 5/2023 (Thỏa thuận Tài trợ từ Nhà cung cấp) và tháng 8/2023 (Thiếu tính Linh hoạt Trao đổi) – sẽ được xuất bản như là Bổ sung cho Bản Dự thảo.

Bảng 2 – Các quyết định dự kiến của IASB thay đổi và bổ sung vào các đề xuất trong Bản Dự thảo

Tại cuộc họp tháng 12/2023, IASB đã thảo luận về các thay đổi có thể có đối với các đề xuất trong Bản Dự thảo cho các chủ đề sau:

 • Đo lường giá trị hợp lý;
 • Yêu cầu đối với các tổ chức đầu tư;
 • Trình bày về công cụ vốn cổ phiếu được phát hành trước khi tổ chức nhận được tiền mặt;
 • Giao dịch tài trợ từ nhà cung cấp và thiếu tính linh hoạt trao đổi.

Quyết định dự kiến của IASB tại cuộc họp tháng 12 năm 2023 được báo cáo trong bản cập nhật tháng 12 của IASB Update.

Bổ sung cho Bản Dự thảo

Tại cuộc họp tháng 10 năm 2023, IASB quyết định dự kiến bao gồm các sửa đổi cho Tiêu chuẩn Kế toán IFRS đầy đủ cho các thỏa thuận tài trợ từ nhà cung cấp và thiếu tính linh hoạt trao đổi trong phạm vi của cuộc đánh giá toàn diện thứ hai. IASB đã thảo luận về những đề xuất này trong cuộc họp tháng 12/2023.

Bên cạnh đó, IASB đặt mục tiêu công bố bổ sung cho Bản Dự thảo trong nửa đầu năm 2024 và bao gồm các sửa đổi cho Phần 7 và Phần 30 trong bản thứ ba của Tiêu chuẩn, dự kiến sẽ được xuất bản trong nửa cuối năm 2024. Thêm thông tin về bổ sung cho Bản Dự thảo có sẵn trên trang Addendum project.

Cập nhật về cuộc họp của SMEIG vào tháng 12 năm 2023

SMEIG đã họp vào ngày 5 tháng 12 năm 2023 để thảo luận về:

 • Đề xuất sửa đổi Phần 23 – Các thành viên SMEIG đã được hỏi ý kiến ​​về đề xuất của nhóm nhân viên về việc cấu trúc lại Phần 23 của Bản Dự thảo. Những đề xuất này dựa trên phản hồi về Bản Dự thảo và công việc thực địa với các chuyên gia kế toán. Các thành viên SMEIG nói chung đã hỗ trợ những đề xuất của nhóm nhân viên.
 • Thiệt hại về tài sản tài chính – Các thành viên SMEIG đã được hỏi ý kiến ​​về nghiên cứu của nhóm nhân viên về mức độ các SME có mối quan hệ lớn với rủi ro tín dụng và tác động đối với các đề xuất trong Bản Dự thảo về thiệt hại của tài sản tài chính. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy rằng khó khăn trong việc ước lượng số lượng SME có thể có mối quan hệ lớn với rủi ro tín dụng trong một khu vực cụ thể.
 • Thỏa thuận tài trợ từ nhà cung cấp và thiếu tính linh hoạt trao đổi – Các thành viên SMEIG đã được hỏi ý kiến ​​về các đề xuất của nhóm nhân viên trong các văn bản của IASB tháng 12. Các thành viên SMEIG nói chung đã hỗ trợ các đề xuất của nhóm nhân viên.

Các ý kiến ​​được nhận từ các thành viên SMEIG sẽ được xem xét bởi IASB khi thảo luận lại các đề xuất trong Bản Dự thảo và phát triển Bổ sung cho Bản Dự thảo. Những tài liệu họp đã được công bố trên trang SMEIG và tóm tắt cuộc họp sẽ được thêm vào trang này trong vài tuần tới.

Webcast về công bố thông tin dự kiến ​​Tiêu chuẩn cho các công ty con

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) làm công ty con sẽ đủ điều kiện áp dụng Tiêu chuẩn Kế toán IFRS mới này nếu họ có một đơn vị cha làm báo cáo tài chính hợp nhất có sẵn để công chúng sử dụng và tuân thủ Tiêu chuẩn Kế toán IFRS.

Buổi webcast này là buổi đầu tiên trong loạt webcast về Tiêu chuẩn Kế toán mới. Nó cung cấp một tổng quan về Tiêu chuẩn mới, giải thích tại sao IASB phát triển Tiêu chuẩn mới và mô tả ai là các công ty con đủ điều kiện để áp dụng Tiêu chuẩn mới.

Tiêu chuẩn Kế toán mới dự kiến sẽ được phát hành trong nửa đầu năm 2024, có hiệu lực cho các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 và có thể áp dụng sớm.

 

Nguồn: https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes/2023/december-2023-ifrs-for-smes-accounting-standard-update/

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *