Erkki Liikanen được tái bổ nhiệm tiếp tục đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ IFRS đến tháng 9 năm 2027

Ban quản trị của Quỹ IFRS đã tái bổ nhiệm Erkki Liikanen để tiếp tục đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ban quản trị Quỹ IFRS trong nhiệm kỳ thứ ba, đảm bảo sự liên tục và ổn định trong lãnh đạo của tổ chức này trong việc hệ thống hóa công việc của ISSB và làm mạnh hơn tiêu chuẩn Kế toán IFRS của IASB.

Ban quản trị có trách nhiệm đề ra chiến lược và quản trị của Quỹ IFRS cũng như giám sát hai hội đồng đặt tiêu chuẩn bao gồm: Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IASB) và Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB) trong việc phát triển các tiêu chuẩn báo cáo cho thị trường vốn.

Ông Liikanen đã làm Chủ tịch từ tháng 10 năm 2018. Ông trước đây là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan và cũng từng là Ủy viên Ủy ban châu Âu.

Dưới sự lãnh đạo của ông Liikanen, Ban quản trị đã mở rộng phạm vi của Quỹ bao gồm tiêu chuẩn cho việc tiết lộ bền vững và nâng cao quản trị.

Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [Khai giảng IFRS trong tháng 4]

Chiến lược 

Ông Liikanen đã dẫn đầu việc xem xét chiến lược của Hội đồng Quản trị năm 2020 và công việc của họ, để hiểu và đáp ứng yêu cầu để Quỹ đóng vai trò trong việc thiết lập tiêu chuẩn cho các báo cáo bền vững.

Dựa trên cuộc thăm dò dư luận, công việc này đã dẫn đến sự thay đổi tổ chức chiến lược lớn nhất kể từ khi Quỹ được thành lập vào năm 2001 – sự thành lập của ISSB, được thông báo tại Hội nghị Khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 tại Glasgow, và sự hợp nhất của Hội đồng Tiêu chuẩn Báo cáo Khí hậu và Quỹ Báo cáo Giá trị (nơi chứa Hội đồng Báo cáo Tích hợp Quốc tế và Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Bền vững).

Quản trị 

Hội đồng quản trị đã:

  • Tăng cường quy trình thiết lập tiêu chuẩn của Quỹ, được công nhận, bao quát và đáng tin cậy – được nêu ra trong Sổ tay Quy trình hợp lý – để đảm bảo nó tiếp tục đáp ứng tiêu chuẩn tốt nhất quốc tế;
  • Sửa đổi Hiến chương, sau cuộc thăm dò dư luận, để tạo điều kiện cho việc thành lập ISSB;
  • Giám sát quá trình chuyển giao lãnh đạo của IASB thành công, bao gồm bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch mới, và bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của ISSB; 
  • Duy trì một mối quan hệ mạnh mẽ với Hội đồng Giám sát, gồm các cơ quan thị trường vốn và cung cấp một liên kết chính thức giữa Quỹ IFRS và các cơ quan công cộng.

Ken Robinson, Chủ tịch Ủy ban Đề cử của Hội đồng Quản trị, đã phát biểu: 

Erkki đã dẫn dắt Hội đồng Quản trị và Quỹ IFRS qua sự thay đổi chiến lược quan trọng nhất của tổ chức kể từ khi thành lập vào năm 2001, mở rộng phạm vi hoạt động để đáp ứng nhu cầu thông tin thay đổi của nhà đầu tư. Hội đồng Quản trị biết ơn ông đã chấp nhận tiếp tục phục vụ một nhiệm kỳ khác, đảm bảo sự liên tục trong lãnh đạo và tận dụng kinh nghiệm chiến lược và quản trị rộng lớn của ông.

Erkki Liikanen, đã phát biểu:

Quỹ IFRS đóng một vai trò quan trọng trong việc cho phép quyết định thị trường vốn dựa trên thông tin minh bạch và hữu ích. Tôi vinh dự tiếp tục phục vụ với tư cách Chủ tịch.

Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm trong các nhiệm kỳ, như quy định trong Hiến chương của Quỹ IFRS. Nhiệm kỳ thứ hai của ông Liikanen kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nhiệm kỳ thứ ba của ông sẽ kết thúc trước ngày 30 tháng 9 năm 2027.

Việc tái bổ nhiệm của ông Liikanen đã được Hội đồng Giám sát của Quỹ IFRS chấp thuận.

Source: https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2024/03/erkki-liikanen-reappointed-as-chair-ifrs-foundation-trustees/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *