Đề nghị các bộ, ngành phối hợp gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp

(TBTCO) – Nhằm kịp thời hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành; UBND các tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai tốt Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo văn bản của Bộ Tài chính, ngoài việc đề nghị sự phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn thực hiện một số nội dung quan trọng của Nghị định 41.

Cụ thể, về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Bộ Tài chính lưu ý số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm thuế TNDN tạm nộp theo quý theo quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP và Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.

Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch, thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định của Luật Quản lý thuế làm tăng số thuế TNDN phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp theo quyết toán, trong đó số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung.

Trường hợp cơ quan thuế có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 và ban hành kết luận trước khi hết thời hạn hết hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế, thì tổng số thuế được gia hạn được xác định không quá 20% tổng số thuế phải nộp theo quyết toán. Thời gian gia hạn 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.

Về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại Nghị định 41 được gia hạn số thuế GTGT phải nộp bao gồm thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT trong thời gian gia hạn trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT./.

Nhật Minh
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *